СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

4. Сделки с недвижими имоти:

Проверки относно собствеността върху недвижими имоти, относно наличието на ограничени вещни права и тежести; изготвяне на договори за строителство и проверка на редовността на строителни книжа; изготвяне на предварителни договори и проекти на нотариални актове за всички видове сделки с недвижими имоти; представителство при преговори и сключване на сделки с недвижими имоти; комплексно правно обслужване на чужди граждани при придобиване на собственост в България.

<< назад