СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

2. Търговско и дружествено право:

Учредяване, преобразуване, ликвидация и заличаване на търговски дружества и еднолични търговци; прехвърляния на предприятия на търговци като съвкупности от права и задължения; прехвърляния на дялови участия и акции; консултации по текущо управление на търговски дружества и еднолични търговци; регистрация на граждански дружества, както и на фондации и сдружения с нестопанска цел.

<< назад